Opening Remarks at OPDAT conference – Changing paradigm in public procurement: Towards Value for Money and Higher Efficiency

Jun 1, 2016

Opening remarks Public Procurement Training Conference – June 1 2016

Potpredsednice Udovički, gospodine Ujehara, gospodine Benedikt, gospodine Verheijen, direktore Jovanoviću i drugi uvaženi gosti, havala vam što ste danas ovde. Hvala vam i na vašoj stalnoj podršci i saradnji sa američkom ambasadom na ključnom pitanju sa kojim se suočava Vlada Srbije i njena ekonomija.

Svi danas prisutni ovde – i oni koji sklapaju ugovore i oni koji se bave nabavkom u javnom i privatnom sektoru – svi ste na prvim borbenim linijama modernizacije sistema javnih nabavki u Srbiji. Ukoliko javnu nabavku učinite transparentnijom i manje podložnoj korupciji, ostvarićete potencijal da zaista promenite neke stvari.

Znam da mnogo ljudi kada čuju izraz javna nabavka počnu da kolutaju očima. Ne misle na tenderske ponude, pravila i propise već isključivo na birokratiju i papirologiju.

Međutim, način na koji država nabavlja robu i usluge za javnu upotrebu – ili još jednostavnije, način na koji država troši svoj novac – predstavlja suštinu dobrog rukovođenja. Ukoliko se javni fondovi troše pametno i pošteno, i ukoliko se javna dobra i usluge nabavljaju na otvoren, transparentan i pošten način, poverenje u državu raste.

Javni tenderi koji se završavaju neuspehom ili su povezani sa prevarom ili proneverom, mogu izazvati suprotan efekat i podrivaju poverenje građana u vladu.

Upravo zato je američka ambasada podržala prošlogodišnje napore kada je Vlada Republike Srbije usvojila određene amandmane na Zakon o javnim nabavkama i usvojila novu regulative za njegovu primenu. Želeo bih da se danas fokusiram na tri široke oblasti koje su važne za napredak sistema javnih nabavki.

Prvo polje je vrednost. Jedan od najvećih izazova u javnoj nabavci jeste kako da se definiše vrednost i kako da se obezbedi da javnost dobije najviše za uloženi novac. Godinama su mnogi smatrali da je dovoljno da se od državnih organa zahteva da odaberu najnižu ponudu i da će time eliminisati korupciju i biti dobri “čuvari” državnog novca.

Danas, međutim, mnoge države uključujući i moju, dolaze do zaključka da ovo više jednostavno nije tako. Korupcija može i dalje biti problem čak i kad su cene jedini faktor koji se uzima u obzir. Šta više, ironično je ali istinito da ono što u početku deluje kao najjeftinija ponuda može da se pretvori u najskuplju u nekom dugoročnom smislu. To se dešava zato što proizvodi koji su ispod standarda koštaju više tokom svog upotrebnog veka jer ih je potrebno mnogo češće popravljati ili menjati.

Takođe, proizvodi slabijeg kvaliteta su često u nemogućnosti da obezbede one usluge zbog kojih su na prvom mestu i kupljeni, a rezultati mogu biti tragični ukoliko se radi o lekovima ili medicinskim pomagalima u sektoru zdravstva ili o tenderima koji podrazumevaju izgradnju puteva, zgrada ili drugih projekata u infrastrukturi.

Važno je uvideti da troškovi robe koja se nabavlja nisu troškovi koji se jednokratno plaćaju. Mnogi proizvodi zahtevaju održavanje ili druge troškove. Klasičan primer za to su kompjuteri. Ukoliko vlada ili vladina agencija kupe najjeftinije kompjutere sa zastarelim softverima, vlada može doći u situaciju da potroši mnogo više novca tokom roka trajanja ovog proizvoda za njegovo održavanje ili dograđivanje, umesto da je na početku nabavke procenjeno koliki će zapravo biti troškovi ovog proizvoda u roku trajanja. Vlada će najverovatnije morati da jeftinije kompjutere menja češće od onih koji su iz naprednije serije. Ovo je samo jedan primer kako razmišljanje koje je fokusirano samo na cenu može dugoročno dovesti do mnogo većih troškova.

Zakon o javnim nabavkama u Srbiji koji je donesen prošle godine i sva druga podzakonska akta sada dozvoljavaju srpskim zvaničnicima koji se bave javnim nabavkama da pri nabavci uzimaju u obzir kvalitet i troškove vezane za rok trajanja određenog proizvoda. To je dobro ne samo za vladine službenike i građane koji će dobijati kvalitetnije proizvode, već je dobro i za poslovanje uopšte. Kompanije koje se fokusiraju na kvalitet proizvoda, uz smanjenje troškova održavanja i povećanje pouzdanosti proizvoda biće u mogućnosti da se takmiče i dobijaju državne ugovore. Sve ovo učiniće da srpska ekonomija bude konkurentna, a da kompanije koje ovako profitiraju obezbeđuju i nova radna mesta.

Svima je dobro poznato da je uspeh svakog zakona uslovljen njegovim sprovođenjem. Biće potrebno vreme za službenike koji rade na javnim nabavkama da se prilagode ovim promenama zakona, i zato američka ambasada podržava ovu konferenciju. Čestitamo kolegama iz OEBSA i Kancelariji za javne nabavke Republike Srbije na planiranju sveobuhvatnog programa koji obezbeđuje obuku uz primenu najboljih iskustava o vrednostima i efikasnosti. Ovde je jedan broj fantastičnih instruktora kao i gostujućih govornika. Ohrabrujem vas da iskoristite njihovu stručnost.

Naravno, ništa od ovoga ne eliminiše potrebu da se pozabavimo korupcijom u procesu javne nabavke. Korupcija je osnovni problem u čitavom region.

Jedna od neprofitnih američkih organizacija koja se bavi istraživanjem je procenila da je između 2004. i 2013. godine prosečno 40 miliona dolara “oprano” u nelegalnim poslovima u Srbiji uključujući i novac koji je prikupljen od neplaćenih poreza i od korupcije. Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, navodi da je 8% svih građana Srbije dalo neku vrstu mita u poslednja tri meseca, što je otprilike 500.000 slučajeva.

Zapravo, UN procenjuje da korupcija dodaje 25% na troškove javnih nabavki svuda po svetu. Otvorenija i transparentnija regulativa bi otežala onima koji žele da pokradu državna sredstva putem prevare, pronevere ili podmićivanja da to i učine.

Međutim, iako je prevencija važan aspekt u borbi protiv korupcije, jedan od imperativa jeste da Srbija osnaži institucije koje sprovode zakon i koje se bore protiv korupcije i prevara prilikom javnih nabavki. Veoma sam zadovoljan jer vidim da Srbija naporno radi na reformama u institucijama uključujući i osnivanje posebne jedinice tužilaca, formiranje specijalnih timova i imenovanje oficira za vezu koji će pružati podršku krivičnim tužilaštvima na polju prevara u javnim nabavkama. Kao što mnogi od vas znaju, programi američkog ministarstva pravde, OPDAT i ICITAP su zajedno sa OEBS-om, Evropskom unijom i Pravosudnom akademijom u Srbiji bili sponzori seminara za obuku iz oblasti finansijske istrage. Ova obuka je omogućila tužiocima i policiji koji učestvuju u istragama kao i predstavnicima različitih državnih institucija da proaktivno istražuju i krivično gone slučajeve korupcije uključujući i slučajeve prevare u javnim nabavkama.

Na kraju, želim da se zahvalim Kancelariji za javne nabavke, a naročito direktoru kancelarije, Predragu Jovanoviću, na njihovoj stalnoj saradnji. Od usvajanja zakona o javnim nabavkama prošle godine, Kancelarija za javne nabavke je i sama bila sponzor brojnih događaja na kojima je obnjašnjavan zakon, na kojima se odgovaralo na pitanja, primali predlozi vezani za novi zakon, podržavale inicijative vezane za borbu protiv korupcije i programe obuke.

Čestitam Kancelariji za javne nabavke na svim ovim naporima. Nama, predstavnicima iz Američke ambasde, je drago što smo mogli da vam pomognemo da se na jednom mestu čuju glasovi predstavnika civilnog sektora, poslovne zajednice, međunarodne zajednice i vlade i tako pokaže model koji bi mogao da se primeni za pripremu i pisanje budućih zakona i zakonske regulative.

Na kraju, dozvolite mi da ponudim saradnju i podršku Sjedinjenih Država u svim vašim budućim poduhvatima. Uživajte u konferenciji.

Hvala vam.